PROCESFASEN

Onderstaand een opsomming van de expertises van Strixview per procesfasen. Wij werken graag resultaatgericht, vandaar dat wij al vanaf de eerste fase met u meedenken over de waarde van uw vastgoed.

Portefeuillebeleid

Om grip te houden op de waarde van uw vastgoed (assetmanagement) is een goed portefeuillebeleid cruciaal. Strixview is vanaf de eerste stap betrokken in het proces om u te adviseren op gebied van proces- en assetmanagement. Onze expertises binnen deze stap:

 • Haalbaarheidsstudie – In combinatie met de ontwikkelde exploitatie tool bieden wij inzicht in de haalbaarheid, kansen en risico’s van een investering op de lange termijn.

 • Duurzaamheidsvisie – Onze EPA-W adviseur denkt met u mee over de transformatie van uw vastgoed naar een energieneutrale omgeving.

 • SWOT-analyse en/of wijkinventarisatie – doormiddel van een SWOT-analyse en een wijkinventarisatie bieden wij u een uitgebreid inzicht in de sterktes, zwaktes, risico’s en kansen  van uw vastgoed op de lange termijn.

 • Opstellen gebouw- of complexstrategie  – Het resultaat van vastgoedbeleid is dat gebouw- ofwel complex strategieën worden benoemd en dat budget en spelregels worden vastgesteld.

Initiatieffase

De initiatieffase leidt tot het startdocument. Dit document bevat alle algemene informatie ten behoeve van de verdere planuitwerking.

 • Uitwerken startdocument – het opstellen van een startdocument met informatie over het complex/project, de aanpak, voorwaarden, het budget, planning en organisatie.

 • (Voor)selecteren opdrachtnemer – wij helpen u bij de keuze voor een geschikte opdrachtnemer op basis prestatie inkoop.

Planontwikkeling

De focus in de planotwikkelingsfase ligt op de uitwerking van de vragen wat en waarom. In deze fase worden de visie en randvoorwaarden vastgesteld van een complex/project.

 • Uitwerken van visiedocument en randvoorwaarden  – Het uitwerken van een functionele uitvraag voor het project en de beheerfase.

 • Globale beoordeling – Het inspecteren van het gebouw en het vastleggen van de huidige kwaliteit.

 • Kwaliteitsuitgangspunten – Het opstellen van de kwaliteitsuitgangspunten gekoppeld aan de bovenstaande expertises.

 • Opstellen functioneel programma van eisen (FPvE) – Bij functioneel specificeren wordt beschreven welke prestaties/resultaten moeten worden geleverd om te voldoen aan de vastgelegde uitgangspunten en randvoorwaarden.

Planuitwerking

Bij de planuitwerking staat de vraag hoe? centraal. In deze fase worden de scenario’s uitgewerkt en komt het plan tot leven.

 • Businesscase – het uitwerken van een integraalplan passend bij de uitvraag. Het uitwerken van meerdere scenario’s, maatregelen of opties voor het complex.

 • Risico analyse – Om grip te houden op de projectrisico’s stellen wij een risicomatrix op voor het project inclusief beheersmaatregelen voor tijdes de uitvoeringsfase.

 • Bewonersparticipatie – Strixview denkt mee met de sociale kant van de planuitwerking. Wij adviseren u hierbij over de koppeling van het duurzaamheidsvraagstuk met de toekomstige woonlasten en eventuele kansen en risico’s op sociaal gebied.

Opdrachtverstrekking

Het definitief maken van het plan en het moment van ondertekenen is een van de belangrijkste stappen binnen dit proces. Onderstaande de expertises van Strixview, waarmee wij u ondersteuning kunnen bieden bij de opdrachtverstrekking.

 • Management samenvatting – Het uitwerken van de het projectplan van de opdrachtnemer in een management samenvatting voor de opdrachtgever (bestuursbesluit).

 • 70%- akkoord bewoners – Strixview is gespecialiseerd in het huurrecht en adviseert u over de te doorlopen stappen, eisen en voorwaarden.

 • Subsidies – Wij adviseren u graag over de subsidie mogelijkheden binnen uw plan.

Projectuitvoering en oplevering

Tijdens de uitvoering en oplevering van het project vervult de opdrachtnemer de rol van resultaatgericht hoofdaannemer.

 • Kwaliteitsmetingen – Meten is de enigste mogelijkheid om de vastgestelde prestaties te toetsen. Bij metingen kunt u denken aan de luchtdichtheid van het complex, de afwerking en montage en het vastleggen van de kwaliteit in een kwaliteitssysteem.

 • Bewonerstevredenheid – Wij denken mee over het beperken van overlast en het verhogen van de tevredenheid tijdens het uitvoeringstraject.

 • EPA-opnames – EPA-W opnames door onze EPA adviseur.

Beheerfase en exploitatieperiode

Na oplevering komt de beheer- en exploitatiefase van het project.

 • MJOB – Strixview adviseert bij het opstellen van een meer-jarenonderhoudsbegroting en het beheer van het complex.

 • Periodieke prestatiemetingen – Om de beoogde kwaliteit over de levensduur te toetsen voeren wij prestatie metingen voor u uit. Op basis van de uitkomsten kunt u indien nodig uw strategie tussentijds bijsturen.